rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

a) prijíma písomné oznámenia v rozsahu čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce,

b) v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od starostu vysvetlenie,

c) podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 511/ 1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,

d) kontroluje dodržiavanie ustanovení príslušného zákona a predkladá návrhy OcZ

  • Predseda komisie: Ing. Ján Horník
  • Členovia komisie: Mgr. Daniela Kruliacová, Miroslav Baran.

Komisia pre sociálnu oblasť v obci  

a) navrhuje a zdôvodňuje vedeniu obce podmienky žiadateľov pre poskytnutie príspevku obce na stravovanie dôchodcov v obci, výšku tohto príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dotknutých dôchodcov v obci,

b) posudzuje jednotlivé žiadosti občanov o poskytnutie príspevku na stravovanie v súlade s platným VZN obce i z hľadiska sociálno-ekonomickej situácie dotknutej rodiny žiadateľa, vypracúva odporúčania na pridelenie príspevku konkrétnym žiadateľom,

c) spracováva návrhy aktivít, opatrení, VZN na riešenie problémov v sociálnej oblasti i jednotlivých konkrétnych prípadov, a to v rámci možností obce a v súlade s platnou legislatívou SR.

  • Predseda komisie: Ing. Jozef Blcha
  • Členovia komisie: Bc. Ján Osifčin, Miroslav Pekarčík.

Komisia pre šport a kultúru v obci

   a) podieľa sa na príprave dokumentov a predpisov v oblasti športu a kultúry

   b) posudzuje návrhy rozvoja  športu a kultúry v obci,

   c) spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu a kultúry v obci

   d) spolupôsobí pri koordinácií jednotlivých športových klubov na území obce

   e) spolupôsobí pri zabezpečovaní rozvoja telesnej výchovy, športu a kultúry v obci,

   f) vyjadruje sa k činnosti jednotlivých športových zariadení na území obce,

   g) vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej i skupinovej činnosti súvisiacej so športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov,

   h) podieľa sa na príprave kalendára športových a kultúrnych podujatí v obci,

   i) aktivizuje občanov do rôznych športových a kultúrnych činností,

   j) predkladá návrhy na podporu a finančné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí,

   k) sleduje technický stav a udržiavanie športových zariadení v obci a vyhodnocuje ich celkové využitie,

   l) v uvedených oblastiach zabezpečuje spoluprácu s RK farským úradom v Huncovciach,

  • Predseda komisie: Mgr. Alena Dravecká
  • Členovia komisie: Marcel Novák, Mgr. Daniela Kruliacová, Bc. Ján Osifčin, Monika Šimonová a Ing. Edita Majerčáková.

Komisia pre stavebný, verejný poriadok a životné prostredie v obci

a)     monitoruje podozrenia na porušovanie stavebného zákona občanmi, dáva odporúčanie na riešenie zistených čiernych stavieb v obci a navrhuje vedeniu obce výšku pokút za takéto prípady porušenia stavebného zákona,

b)     rieši porušovanie schválených VZN obce v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a odpadovými vodami na území obce,

c)     odporúča starostovi uplatnenie sankcií a udelenie pokút v prípadoch porušenia aj ostatných právnych noriem, predpisov a VZN obce týkajúcich sa stavieb a životného prostredia a navrhuje výšku pokút, a to v rámci možností obce a v súlade s platnou legislatívou SR,

d)     prerokováva a pripravuje návrhy VZN v oblasti životného prostredia , súvisiace s problematikou programu odpadového hospodárstva obce a pod.,

e)     prerokováva, posudzuje a pripravuje návrhy v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou v obci

f)      rieši porušovanie schválených VZN obce v oblasti dodržiavania verejnej čistoty a verejného poriadku v obci,

g)     rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti dodržiavania medziľudských vzťahov, susedských sporov i celkového spolunažívania občanov a prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia zmieru,

h)     v spolupráci s policajným zborom prerokúva bezpečnostnú situáciu v obci, navrhuje a vedeniu obce odporúča potrebné opatrenia,

i)      podáva návrhy na eliminovanie negatívnych javov v obci a plní úlohy smerujúce k prevencií a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež i ostatných obyvateľov obce,

j)      mapuje problémové oblasti občianskeho spolunažívania medzi občanmi rómskej komunity ako aj vo vzájomnom spolunažívaní s ostatnými obyvateľmi obce,

k)     spracováva návrhy aktivít (opatrení) na riešenie problémových oblasti i jednotlivých konkrétnych situácií v rámci možností obce a v súlade s platnou legislatívou SR

  • Predseda komisie: Marcel Novák
  • Členovia komisie: Miroslav Baran, Ing. Ján Horník, Mgr. Adrián Suchý, Mgr. Daniela Kruliacová.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:349
TÝŽDEŇ:1672
CELKOM:1010931

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia