rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len "PHSR") je spolu s územným plánom  základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania  situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v  území. Zo zákona patrí medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja a spracováva  sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na cca 10 rokov a mal by byť pravidelne  aktualizovaný. PHSR sa tak stáva výsledkom strategického plánovania zodpovedných obcí či  miest a nevyhnutnou súčasťou podpornej dokumentácie pri akýchkoľvek žiadostiach o grant  alebo nenávratný finančný príspevok.  

Zámer spracovania PHSR obce Huncovce na roky 2015 - 2020:

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Huncovce na roky 2015 - 2020
Forma spracovania: s pomocou externých odborníkov, za aktívnej spolupráce zamestnancov a organizácií v obci
Riadenie procesu:

Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na postupe podľa "Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho   rozvoja obce/obcí/VÚC" a na báze otvorenej spolupráce so všetkými   zúčastnenými stranami vstupujúcimi do procesu počas spracovania.   Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha   v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.  

1. Vytvorenie riadiaceho tímu.

2. Sumarizácia informácií o obci; zhodnotenie predchádzajúceho PHSR;     vytvorenie, vyplnenie a analýza dotazníkov pre obec a osoby aktívne     a pravidelne ovplyvňujúce život obce.

3. Vytvorenie pracovných skupín (zoznam ich členov je v samostatnom     súbore v spodnej časti stránky).

4. Práca na jednotlivých častiach PHSR za aktívnej spolupráce     zamestnancov obecného úradu a pracovných skupín.

Zapojenie obyvateľov obce a komunikácia s nimi - možnosť vyjadrenia sa prostredníctvom dotazníkov v tlačenej či elektronickej forme, účasťou na pracovných skupinách ako ich členovia, účasťou na verejných stretnutiach k spracovaniu PHSR, kontaktovaním zodpovedného zamestnanca obecného úradu či informovaním na internetovej stránke obce - www.huncovce.sk

Obdobie spracovania : 03/2015-10/2015 harmonogram spracovania
Financovanie spracovania : Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.

PHSR má byť nositeľom rozvojovej politiky obce/mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o  smerovaní rozvoja. Obec dá spracovaním PHSR najavo záujem tak o svoju budúcnosť, ako aj o  budúcnosť svojich obyvateľov. Tiež získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja v spolupráci so  všetkými organizáciami a jednotlivcami, ktorí majú vplyv na život v obci/meste samotnom.  

Obsah PHSR je legislatívne vymedzený zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho  rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná  novelizácia tohto zákona zaviedla povinnosť spracovania PHSR podľa novej "Metodiky na  vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC". Táto prináša  záväznú štruktúru dokumentu v členení na časti:  

Úvod - popisuje obsah dokumentu a prináša stručné zhrnutie prípravy PHSR, východiskových  dokumentov a inštitucionálneho a časového zabezpečenia jeho spracovania.  

Analytická časť - obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie s  väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká.  

Strategická časť - obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a  určí hlavné ciele a priority rozvoja obce/mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky.  

Programová časť - obsahuje hlavne zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie  programu rozvoja obce.  

Realizačná časť - je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného  zabezpečenia realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom realizácie.  

Finančná časť - obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,  inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie. 

Prílohy  

Pri spracúvaní strategického a plánovacieho dokumentu akým je PHSR je potrebné okrem  iného dodržiavať určité základné princípy tvorby. Pri PHSR to sú:  

  • je založený na kvalitných a overených dátach,  
  • je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach  (hospodárska, sociálna a environmentálna),  
  • je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,  
  • je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,  
  • je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.   

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:  

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú  priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné  pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.  Kontaktné adresy: Obecný úrad Huncovce, Hlavná 29  

Oznamy:

dotazník pre obyvateľov obce nájdete tu: goo.gl

alebo si ho môžete stiahnuť ako súbor: Dotazník - word    

Program rozvoja obce Huncovce - spracované časti:  

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:345
TÝŽDEŇ:1668
CELKOM:1010927

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia