Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 216
TÝŽDEŇ: 1131
CELKOM: 353054

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Obecný úrad - Hlavný kontrolór obce

Ing. Miroslav Karpiš

telefón: 0915 806289, 

e-mail: kontrolor.huncovce@gmail.com

pracovná doba pre verejnosť: vždy každý párny týždeň v piatok od 8.oo hod - do 11.oo hod

Hlavný kontrolór v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a  nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva  podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu  vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných  právnychpredpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

 

 

 

Spôsoby podávania podnetov

Spôsoby podávania podnetov na protispoločenskú činnosť podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o  niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti určené pre  zamestnancov Obce Huncovce a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti (základná škola,  materská škola):

 • mailom na mailovú adresu kontrolor.huncovce@gmail.com
 • poštou alebo osobne do podateľne Obce Huncovce, Obecného úradu v Huncovciach, Hlavná  29/2, 059 92 Huncovce v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného  kontrolóra", pričom touto formou je možné podať aj anonymný podnet.

 

Podnetom je

 1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, pričom za oznámenie sa považuje uvedenie  skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho  zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť  alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo  usvedčeniu jej páchateľa,
 2. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej  protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho  zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.  

Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre týmto nie je dotknutá.