rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Hlavný kontrolór

pracovná doba pre verejnosť: vždy každý párny týždeň v piatok od 8.oo hod - do 11.oo hod

Hlavný kontrolór v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a  nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva  podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu  vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných  právnychpredpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

PODÁVANIE OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Základný právny predpis: zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PODÁVANIE OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI V PODMIENKACH OBCE HUNCOVCE:

 1. Zodpovedná osoba pre preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti v obci            Huncovce: hlavný kontrolór obce.
 2. Oznámenie protispoločenskej činnosti možno obci Huncovce podať v listinnej podobe,  alebo ústne:
  1. v listinnej podobe možno oznámenie protispoločenskej činnosti podať:
   1. poštou na poštovú adresu Obecného úradu obce Huncovce; oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke pre zodpovednú osobu a s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“; alebo
   2. osobne v podateľni obce na Obecnom úrade obce Huncovce počas úradných hodín; oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“;alebo
   3. elektronicky vo formáte pdf na nepretržite prístupnú mailovú adresu:  kontrolor.huncovce@gmail.com.
  2. ústne možno oznámenie protispoločenskej činnosti podať prostredníctvom  hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby na Obecnom úrade obce  Huncovce. Oznamovateľ je osobou oprávnenou požiadať hlavného kontrolóra obce  ako zodpovednú osobu o osobné stretnutie. Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná  osoba umožní oznamovateľovi osobné stretnutie bezodkladne, najneskôr do  siedmich dní od požiadania a z ústneho podania vyhotoví písomný záznam.
 3. Oznamovateľ je osobou oprávnenou podať oznámenie aj anonymne a pre komunikáciu  uviesť anonymný mailový kontakt.

Možnosť oznamovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre týmto nie je dotknutá.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Zdravotníctvo

Mapový portál obce

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:68
TÝŽDEŇ:2023
CELKOM:1000306

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia