Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 137
TÝŽDEŇ: 3050
CELKOM: 707801

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Obecný úrad - Hlavný kontrolór obce

Ing. Miroslav Karpiš

telefón: 0915 806289, 

e-mail: kontrolor.huncovce@gmail.com

pracovná doba pre verejnosť: vždy každý párny týždeň v piatok od 8.oo hod - do 11.oo hod

Hlavný kontrolór v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a  nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva  podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu  vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných  právnychpredpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

 

 

 

OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

 

Základný právny predpis: zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:

a) písomne:

1. zaslať poštou na adresu: zodpovedná osoba, Obecný úrad obce Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce; oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“,

2. podať osobne v podateľni obecného úradu obce; oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“,

b) elektronicky na adresu: kontrolor.huncovce@gmail.com

c) ústne prostredníctvom hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby. 

 

Oznámenie protispoločenskej činnosti musí byť zrozumiteľné a musí byť z neho jednoznačne zrejmé,  čo je jeho predmetom. Oznámenie protispoločenskej činnosti môže obsahovať aj ďalšie upresňujúce informácie a zdroje.

 

Nepretržite prístupný spôsob podávania oznámení: elektronicky na mailovú adresu: kontrolor.huncovce@gmail.com 

 

Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba preverí oznámenie protispoločenskej činnosti najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Zákonom stanovenú lehotu môže  hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba predĺžiť o ďalších 30 dní.

 

Možnosť oznamovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre týmto nie je dotknutá.