rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Barbora, Babeta, Barbara, Barica

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Daň z nehnuteľnosti

Daňové povinnosti občanov na rok 2023

Obec Huncovce ako správca dane upozorňuje občanov, ktorí vlastnia nehnuteľností v katastrálnom území obce Huncovce, na daňové povinnosti v roku 2023.

Ak v priebehu roka 2022 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve, nájme alebo užívaní nehnuteľností, daň z nehnuteľností na rok 2023 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2022 došlo k zmene v rozhodujúcich skutočnostiach, napr. k zmene vlastníctva nehnuteľností (napr. predaj, kúpa, darovanie, zámena) alebo k zmene druhu alebo výmery pozemku (napr. zápis geometrického plánu), k vzniku alebo zmene nájmu nehnuteľností  (rozhodujúci je  dátum zápisu do katastra nehnuteľností v období od 2.1.2022 do 1.1.2023), k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, došlo k vydaniu stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia s právoplatnosťou od 2.1.2022 do 1.1.2023, k postaveniu stavby podliehajúcej dani z nehnuteľností (napr. drobná stavba na základe ohlasovacej povinnosti), vzniká povinnosť daňovníkovi podať priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Huncovciach najneskôr do 31.1.2023.

K vyplnenému daňovému priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu – katastrálneho odboru, geometrický plán.

Upozorňujeme, že daňové priznanie podávajú obaja daňovníci, t.j. napríklad aj ten, kto nadobudol nehnuteľnosť (vznik daňovej povinnosti napr. kúpou, bol obdarovaný) alebo sa stal nájomcom, aj ten kto nehnuteľnosť predal alebo daroval (zánik daňovej povinnosti) alebo prenajal nehnuteľnosti napr. pozemky.

 V prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (napr. vznik daňovej povinnosti pri dedení závisí od dátumu právoplatnosti uznesenia Okreseného súdu ohľadom dedičstva).

Daňové priznanie je možné podať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne na Obecnom úrade v Huncovciach.

Tlačivá na stiahnutie:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:269
TÝŽDEŇ:269
CELKOM:940101

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia