rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Daň z nehnuteľnosti

Daňové povinnosti občanov na rok 2024

Obec Huncovce ako správca dane upozorňuje občanov, ktorí vlastnia nehnuteľností
v katastrálnom území obce Huncovce, na daňové povinnosti v roku 2024.


Ak v priebehu roka 2023 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve, nájme alebo užívaní
nehnuteľností, daň z nehnuteľností na rok 2024 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa
údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2023 došlo k zmene v rozhodujúcich skutočnostiach, napr. k zmene
vlastníctva nehnuteľností (napr. predaj, kúpa, darovanie, zámena) alebo k zmene druhu
alebo výmery pozemku (napr. zápis geometrického plánu), k vzniku alebo zmene nájmu
nehnuteľností (rozhodujúci je dátum zápisu do katastra nehnuteľností v období od
2.1.2023 do 1.1.2024)
, k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
došlo k vydaniu stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia s právoplatnosťou
od 2.1.2022 do 1.1.2023, k postaveniu stavby podliehajúcej dani z nehnuteľností (napr.
drobná stavba na základe ohlasovacej povinnosti), vzniká povinnosť daňovníkovi podať
priznanie k dani z nehnuteľností
na Obecnom úrade v Huncovciach najneskôr do 31.1.2024.

K vyplnenému daňovému priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré
preukazujú tieto zmeny,
napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu –
katastrálneho odboru, geometrický plán.

Upozorňujeme, že daňové priznanie podávajú obaja daňovníci, t.j. napríklad aj ten, kto
nadobudol nehnuteľnosť (vznik daňovej povinnosti napr. kúpou, bol obdarovaný) alebo sa stal nájomcom, aj ten kto nehnuteľnosť predal alebo daroval (zánik daňovej povinnosti) alebo prenajal nehnuteľnosti napr. pozemky.

V prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť
dedením alebo vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti (napr. vznik daňovej povinnosti pri dedení závisí od dátumu
právoplatnosti uznesenia Okresného súdu ohľadom dedičstva).

Daňové priznanie je možné podať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým
podpisom alebo osobne na Obecnom úrade v Huncovciach.

Tlačivá na stiahnutie:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:64
TÝŽDEŇ:2019
CELKOM:1000302

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia