rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Kompetencie obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej  území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so  správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.  

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a  o potreby jej obyvateľov.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a  zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú  radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom  obce je starosta.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad  zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj  orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu  organizuje prednosta.  

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, verejné  priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo,  odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské  a školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky,  miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.  

Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon  prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť stavebného poriadku a časti kompetencií v  školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh. Obec dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov  SR(MV SR), na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami  a ochrany ovzdušia (MŽP SR), na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre  miestne komunikácie a účelové komunikácie (MDPT SR) a na úseku stavebného poriadku (MVRR  SR – KSÚ).

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:17
TÝŽDEŇ:2144
CELKOM:984050

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia