Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Fotogaléria - Obec - Slávnostné zasadnutie OcZ pri príležitosti odovzdania ocenení osobnostiam obce

Slávnostné zasadnutie OcZ pri príležitosti odovzdania ocenení osobnostiam obce

Vážení ocenení občania, ctení hostia, vážené pani poslankyne,

vážení poslanci i všetci ostatní prítomní,...

V tejto chvíli mi dovoľte predniesť krátky príhovor,

V prvom rade chcem vysloviť radosť a potešenie z tohto nášho spoločného stretnutia, ktoré

nie je pracovné a nie je ani celkom bežné, ale je slávnostné. Vedenie obce Huncovce sa v

týchto dňoch, keď si pripomíname 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci rozhodlo

udeliť ocenenie Vám, vybraným osobnostiam obce.

Za účastí nás všetkých i našich ctených hostí sme Vám ho pred chvíľou s radosťou aj

odovzdali.

Tak, ako my ľudia počas svojho života máme svoje osobné výročia či jubileá a prežívame pri

nich pocity šťastia, radosti, ale i hodnotenia a spomienok, tak aj v histórií obce sú určité

medzníky, ktoré je potrebné si pripomínať. 760. výročie obce je ozaj dôstojná príležitosť,

kedy si možno viac uvedomujeme, že ako spoločenstvo v obci patríme k sebe, že teraz sme

my neodmysliteľnou súčasťou dejín Huncoviec. Všetci, ktorí tu žijeme a tu máme svoj

domov. Teraz sa my podieľame na pretváraní a budovaní obce a na krátky čas spoločne

rozhodujeme o jej ďalšom osude. Z toho ale vyplýva, že tak ako všetci máme podiel, máme

aj zodpovednosť, ako sa bude naša obec Huncovce v ďalších rokoch rozvíjať, ako sa nám, jej

časným obyvateľom bude dariť a predovšetkým, v akom stave ju odovzdáme generáciám

po nás.

Milí naši ocenení občania, vy ste sa počas svojho pracovného i občianskeho pôsobenia v obci

prejavili veľmi aktívne, s veľkou zodpovednosťou a celou svojou osobnosťou.

Vaše pôsobenie v obci, každého na tom svojom poste – či na úseku poskytovania

zdravotníckych služieb alebo v oblasti vzdelávania a výchovy , či v oblasti kultúry a športu,

ako aj pri vedení obce a realizácií jej rozvojových programov i pri zachovávaní kultúrneho a

duchovného dedičstva - určite zanecháva výraznú stopu v súčasných dejinách obce.

Tak ako zvyknem častejšie pripomínať, že obec nie je obcou preto, že ju tvoria domy, ulice,

cesty, parky či všetko to, čo v nej vieme postaviť. Ale obec je predovšetkým spoločenstvom

ľudí ktorí v nej žijú, spoločne sa podieľajú na vytváraní jej hodnôt a cez vzájomné vzťahy

posilňujú pocit súdržností a spolupatričnosti. A práve v tomto vašom počínaní ste pre nás

vzorom a príkladom.

V pozícií starostu obce som s každým a každou z vás určitú, na dnešné pomery možno až

pridlhú dobu úzko spolupracoval a často krát sme spolu riešili všetko čo bolo potrebné. Preto

mi v tejto chvíli dovoľte aj trochu osobné vyznanie – bolo mi cťou s vami spolupracovať.

Z tohto miesta vám všetkým vyslovujem srdečné poďakovanie za to, že ste svoje najlepšie

aktívne roky venovali našej obci a vo svojej práci ste sa rozdávali pre dobro jej obyvateľov.

Určite veľké poďakovanie však patrí aj vašim manželom, manželkám, či ostatným vám

blízkym osobám za to, že vám boli oporou a svojou každodennou starostlivosťou vám

umožňovali venovať sa naplno vášmu poslaniu. Teda, aj vám ostatným dnes úprimne

ďakujeme.

Do ďalších rokov života vám v mene celého vedenia obce i v mene svojom prajem len to

najlepšie, veľa zdravia, pokoj a lásku vo vašich rodinách a veľa božieho požehnania.

Prosím všetkých prítomných, aby sme pozdvihli poháre a pripili na zdravie dnes ocenených

osobností obce Huncovce a samozrejme i nás všetkých.

Lebo tak, ako to už predo mnou povedal klasik:

Najväčším bohatstvom každej krajiny a teda i obce či dediny sú jej ľudia - a ja už len

dodávam, som nesmierne rád, že tu dnes s takýmito ľuďmi môžeme byť.

Dátum vloženia: 22. 9. 2017 8:03
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2017 8:07
Autor: Ing. Daniel Slezák