Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Fotogaléria - Obec - Huncovce – chodníky pozdĺž štátnej cesty I/66

Projekt rieši vybudovanie chodníka pre peších v celkovej dĺžke 124,73 m popri štátnej ceste I/66 na ul. Hlavnej v obci Huncovce smerom na Kežmarok. Chodník prepája v obci lokalitu individuálnej bytovej výstavby na ulici Samuela Rosenberga s centrom obce.

V súlade s platnými normami a s ohľadom na bezpečnosť chodcov bude chodník v súbehu so spevnenou asfaltovou parkovacou plochou opatrený varovnými pásmi zo špeciálnej dlažby červenej farby s polguľovitými výstupkami. Súčasťou projektu je aj vybudovanie 6ks nových kanalizačných vpustí na zabezpečenie odvodu dažďovej vody z hlavnej cesty.

Tento projekt sa realizoval v mesiacoch Máj a Jún 2021 (s trvaním stavebných prác cca 3 týždne) s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja prostredníctvom OZ RRSpiš ktorému bola schválená Stratégia CLLD a udelený štatút MAS, rozhodnutím PPA.

Finančné prostriedky boli poskytnuté z IROP prostredníctvom Riadiaceho orgánu na základe Zmluvy o NFP.

Celkové oprávnené výdavky  projektu  44 731,88 €

Výška nenávratného príspevku 33 000,- €

Pôvodná predpokladaná  výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom 11 731,88 €. (bez prác naviac)

Cieľ projektu : Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  - aktivita B2  Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

plagat mas I66mas

Dátum vloženia: 21. 6. 2021 20:29
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 6. 2021 20:58
Autor: Ing. Daniel Slezák