Fotogaléria

Fotogaléria

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Slávnostné zasadnutie OcZ pri príležitosti odovzdania ocenení osobnostiam obce

Slávnostné zasadnutie OcZ pri príležitosti odovzdania ocenení osobnostiam obce

Vážení ocenení občania, ctení hostia, vážené pani poslankyne,

vážení poslanci i všetci ostatní prítomní,...

V tejto chvíli mi dovoľte predniesť krátky príhovor,

V prvom rade chcem vysloviť radosť a potešenie z tohto nášho spoločného stretnutia, ktoré

nie je pracovné a nie je ani celkom bežné, ale je slávnostné. Vedenie obce Huncovce sa v

týchto dňoch, keď si pripomíname 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci rozhodlo

udeliť ocenenie Vám, vybraným osobnostiam obce.

Za účastí nás všetkých i našich ctených hostí sme Vám ho pred chvíľou s radosťou aj

odovzdali.

Tak, ako my ľudia počas svojho života máme svoje osobné výročia či jubileá a prežívame pri

nich pocity šťastia, radosti, ale i hodnotenia a spomienok, tak aj v histórií obce sú určité

medzníky, ktoré je potrebné si pripomínať. 760. výročie obce je ozaj dôstojná príležitosť,

kedy si možno viac uvedomujeme, že ako spoločenstvo v obci patríme k sebe, že teraz sme

my neodmysliteľnou súčasťou dejín Huncoviec. Všetci, ktorí tu žijeme a tu máme svoj

domov. Teraz sa my podieľame na pretváraní a budovaní obce a na krátky čas spoločne

rozhodujeme o jej ďalšom osude. Z toho ale vyplýva, že tak ako všetci máme podiel, máme

aj zodpovednosť, ako sa bude naša obec Huncovce v ďalších rokoch rozvíjať, ako sa nám, jej

časným obyvateľom bude dariť a predovšetkým, v akom stave ju odovzdáme generáciám

po nás.

Milí naši ocenení občania, vy ste sa počas svojho pracovného i občianskeho pôsobenia v obci

prejavili veľmi aktívne, s veľkou zodpovednosťou a celou svojou osobnosťou.

Vaše pôsobenie v obci, každého na tom svojom poste – či na úseku poskytovania

zdravotníckych služieb alebo v oblasti vzdelávania a výchovy , či v oblasti kultúry a športu,

ako aj pri vedení obce a realizácií jej rozvojových programov i pri zachovávaní kultúrneho a

duchovného dedičstva - určite zanecháva výraznú stopu v súčasných dejinách obce.

Tak ako zvyknem častejšie pripomínať, že obec nie je obcou preto, že ju tvoria domy, ulice,

cesty, parky či všetko to, čo v nej vieme postaviť. Ale obec je predovšetkým spoločenstvom

ľudí ktorí v nej žijú, spoločne sa podieľajú na vytváraní jej hodnôt a cez vzájomné vzťahy

posilňujú pocit súdržností a spolupatričnosti. A práve v tomto vašom počínaní ste pre nás

vzorom a príkladom.

V pozícií starostu obce som s každým a každou z vás určitú, na dnešné pomery možno až

pridlhú dobu úzko spolupracoval a často krát sme spolu riešili všetko čo bolo potrebné. Preto

mi v tejto chvíli dovoľte aj trochu osobné vyznanie – bolo mi cťou s vami spolupracovať.

Z tohto miesta vám všetkým vyslovujem srdečné poďakovanie za to, že ste svoje najlepšie

aktívne roky venovali našej obci a vo svojej práci ste sa rozdávali pre dobro jej obyvateľov.

Určite veľké poďakovanie však patrí aj vašim manželom, manželkám, či ostatným vám

blízkym osobám za to, že vám boli oporou a svojou každodennou starostlivosťou vám

umožňovali venovať sa naplno vášmu poslaniu. Teda, aj vám ostatným dnes úprimne

ďakujeme.

Do ďalších rokov života vám v mene celého vedenia obce i v mene svojom prajem len to

najlepšie, veľa zdravia, pokoj a lásku vo vašich rodinách a veľa božieho požehnania.

Prosím všetkých prítomných, aby sme pozdvihli poháre a pripili na zdravie dnes ocenených

osobností obce Huncovce a samozrejme i nás všetkých.

Lebo tak, ako to už predo mnou povedal klasik:

Najväčším bohatstvom každej krajiny a teda i obce či dediny sú jej ľudia - a ja už len

dodávam, som nesmierne rád, že tu dnes s takýmito ľuďmi môžeme byť.


◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK