Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 213
TÝŽDEŇ: 622
CELKOM: 500974

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

  1. prijíma písomné oznámenia v rozsahu čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce,
  2. v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od starostu vysvetlenie,
  3. podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 511/ 1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
  4. kontroluje dodržiavanie ustanovení príslušného zákona a predkladá návrhy OcZ

Predseda komisie: Ing. Ján Horník
Členovia komisie: Ing. Jozefína Pekarčíková, Miroslav Pekarčík

Komisia pre sociálnu oblasť v obci  

  1. navrhuje a zdôvodňuje vedeniu obce podmienky žiadateľov pre poskytnutie príspevku obce na stravovanie dôchodcov v obci, výšku tohto príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dotknutých dôchodcov v obci,
  2. posudzuje jednotlivé žiadosti občanov o poskytnutie príspevku na stravovanie v súlade s platným VZN obce i z hľadiska sociálno-ekonomickej situácie dotknutej rodiny žiadateľa, vypracúva odporúčania na pridelenie príspevku konkrétnym žiadateľom,
  3. spracováva návrhy aktivít, opatrení, VZN na riešenie problémov v sociálnej oblasti i jednotlivých konkrétnych prípadov, a to v rámci možností obce a v súlade s platnou legislatívou SR.

Predseda komisie: Ing. Jana Tabáková
Členovia komisie: Ondrej Horník, Ing. Jozef Blcha.

Komisia pre šport a kultúru v obci

   a) podieľa sa na príprave dokumentov a predpisov v oblasti športu a kultúry

   b) posudzuje návrhy rozvoja  športu a kultúry v obci,

   c) spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu a kultúry v obci

   d) spolupôsobí pri koordinácií jednotlivých športových klubov na území obce

   e) spolupôsobí pri zabezpečovaní rozvoja telesnej výchovy, športu a kultúry v obci,

   f) vyjadruje sa k činnosti jednotlivých športových zariadení na území obce,

   g) vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej i skupinovej činnosti súvisiacej so športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov,

   h) podieľa sa na príprave kalendára športových a kultúrnych podujatí v obci,

   i) aktivizuje občanov do rôznych športových a kultúrnych činností,

   j) predkladá návrhy na podporu a finančné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí,

   k) sleduje technický stav a udržiavanie športových zariadení v obci a vyhodnocuje ich celkové využitie,

   l) v uvedených oblastiach zabezpečuje spoluprácu s RK farským úradom v Huncovciach,

Predseda komisie: Marcel Novák
Členovia komisie: Mgr. Alena Dravecká

Komisia verejného poriadku, stavebného poriadku a životného prostredia v obci

a) rieši porušovanie schválených VZN obce v oblasti dodržiavania  verejnej čistoty a verejného poriadku v obci,  nakladania s komunálnym odpadom a odpadovými vodami na území obce,

b) rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti dodržiavania medziľudských vzťahov, susedských sporov i celkového  spolunažívania občanov a prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia zmieru,

c) v spolupráci s policajným zborom  prerokúva bezpečnostnú situáciu v obci,  navrhuje a vedeniu obce odporúča potrebné opatrenia,

d) prerokúva porušovanie stavebného zákona občanmi, dáva odporúčanie na riešenie zistených čiernych stavieb v obci a navrhuje vedeniu obce výšku pokút za takéto  prípady porušenia stavebného zákona,

e) odporúča starostovi uplatnenie sankcií a udelenie pokút v prípadoch porušenia aj ostatných právnych noriem, predpisov a VZN obce a navrhuje výšku pokút , a to v rámci  možností obce a v súlade s platnou  legislatívou SR,

f) podáva návrhy na eliminovanie negatívnych javov v obci a plní úlohy smerujúce k prevencií a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež i ostatných obyvateľov obce,

g) prerokováva a pripravuje návrhy VZN v oblasti životného prostredia , súvisiace s problematikou programu odpadového hospodárstva obce a pod.,

Predseda komisie: Ing. Jozefína Pekarčíkova
Členovia komisie:  Ing. Jozef Blcha, Ondrej Horník, Miroslav Pekarčík               (komisia pracuje od 15.02.2020)