Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 27
TÝŽDEŇ: 508
CELKOM: 261038

 

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

Občania, pokiaľ máte podnet na riešenie problémov a vzniknutých situácií,  ktoré svojim charakterom zodpovedajú obsahu náplne práce jednotlivých  komisií, tento môžete oznámiť mailom na komisia.huncovce@gmail.com, alebo  priamo na adresu jednotlivých predsedov alebo členov komisie.  Samozrejme, oznámiť môžete aj akýkoľvek iný podnet, ktorým by sa malo  zapodievať OcZ.  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 1. prijíma písomné oznámenia v rozsahu čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce,
 2. v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od starostu vysvetlenie,
 3. podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 511/ 1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 4. kontroluje dodržiavanie ustanovení príslušného zákona a predkladá návrhy OcZ

Predseda komisie: Ing. Ján Horník
Členovia komisie: Mgr. Peter Vilček, Daniel Kifer 

Komisia pre otázky rómskej komunity v obci

 1. mapuje problémové oblasti občianskeho spolunažívania medzi občanmi rómskej komunity ako aj vo vzájomnom spolunažívaní s ostatnými obyvateľmi obce,
 2. spracováva návrhy aktivít (opatrení) na riešenie problémových oblasti i jednotlivých konkrétnych situácií, a to v rámci možností obce a v súlade s platnou legislatívou SR.

Predseda komisie: Mária Mačáková
Členovia komisie: Erich Kuľka, Ing. Jana Tabáková

Komisia pre školstvo, šport a kultúru v obci  

 1. podieľa sa na príprave VZN obce v oblasti školstva
 2. posudzuje návrhy rozvoja školstva, športu a kultúry v obci,
 3. spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja školstva, športu a kultúry v obci
 4. spolupôsobí pri koordinácií jednotlivých športových klubov, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej výchovy a športu v obci,
 5. vyjadruje sa k činnosti jednotlivých športových zariadení na území obce,
 6. vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej i skupinovej činnosti súvisiacej so športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov,
 7. podieľa sa na príprave kalendára športových a kultúrnych podujatí v obci,
 8. aktivizuje občanov do rôznych športových a kultúrnych činností,
 9. predkladá návrhy na podporu a finančné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí,

Predseda komisie: Marcel Novák
Členovia komisie: Matej Haitsch, Ing. Jana Tabáková, Daniel Kifer, Mgr. Peter Vilček  

Komisia verejného poriadku, stavebného poriadku a životného prostredia v obci

 1. rieši porušovanie schválených VZN obce v oblasti dodržiavania verejnej čistoty a verejného poriadku v obci, nakladania s komunálnym odpadom a odpadovými vodami na území obce,
 2. rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti dodržiavania medziľudských vzťahov, susedských sporov i celkového spolunažívania občanov a prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia zmieru,
 3. v spolupráci s policajným zborom prerokúva bezpečnostnú situáciu v obci, navrhuje a vedeniu obce odporúča potrebné opatrenia,
 4. prerokúva porušovanie stavebného zákona občanmi , dáva odporúčanie na riešenie zistených čiernych stavieb v obci a navrhuje vedeniu obce výšku pokút za takéto prípady porušenia stavebného zákona,
 5. odporúča starostovi uplatnenie sankcií a udelenie pokút v prípadoch porušenia aj ostatných právnych noriem, predpisov a VZN obce a navrhuje výšku pokút , a to v rámci možností obce a v súlade s platnou legislatívou SR,
 6. podáva návrhy na eliminovanie negatívnych javov v obci a plní úlohy smerujúce k prevencií a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež i ostatných obyvateľov obce,
 7. prerokováva a pripravuje návrhy VZN v oblasti životného prostredia, súvisiace s problematikou programu odpadového hospodárstva obce a pod.,

Predseda komisie: Erich Kuľka
Členovia komisie: Daniel Kifer, František Smik

Komisia pre sociálnu oblasť v obci  

 1. navrhuje a zdôvodňuje vedeniu obce podmienky žiadateľov pre poskytnutie príspevku obce na stravovanie dôchodcov v obci, výšku tohto príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dotknutých dôchodcov v obci,
 2. posudzuje jednotlivé žiadosti občanov o poskytnutie príspevku na stravovanie v súlade s platným VZN obce i z hľadiska sociálno-ekonomickej situácie dotknutej rodiny žiadateľa, vypracúva odporúčania na pridelenie príspevku konkrétnym žiadateľom,
 3. spracováva návrhy aktivít, opatrení, VZN na riešenie problémov v sociálnej oblasti i jednotlivých konkrétnych prípadov, a to v rámci možností obce a v súlade s platnou legislatívou SR.

Predseda komisie: Ing. Jana Tabáková 
Členovia komisie: Mária Mačáková, Mgr. Peter Vilček