Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 108
TÝŽDEŇ: 1424
CELKOM: 268807

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Prehľad predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Obec Huncovce v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovisk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Huncovce.

Právne predpisy: 

 • Ústava Slovenskej republiky 
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 372/1990 Tb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov •zákon č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach 
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosteneckom podnikaní v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
 • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia. Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu v kancelárii na poschodí, podateľňa