rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Obnova materskej školy v obci Huncovce – zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti“

Obnova materskej školy v obci Huncovce – zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti

 

„Obnova materskej školy v obci Huncovce – zriadenie podkrovia,

zníženie energetickej náročnosti“

Základné údaje o stavbe:

- zodpov. projektant: Ing. Pavol Jurčo, Štefánikova 4445, Poprad

- zhotoviteľ: Stavebniny -Tatry, s.r.o., Teplická cesta 3715/1, Poprad

- zahájenie prác: október 2015 

- ukončenie prác: december 2015 

 

Rozsah vykonaných prác a dodávok na stavbe:

 

A) Práce a dodávky HSV - hlavnej stavebnej výroby: 112 088,82 €

1. Zvislé a kompletné konštrukcie: 20 289,40 €

2. Vodorovné konštrukcie: 8 720,17 €

3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie: 60 481,07 €

4. Ostatné konštrukcie a práce – búranie: 22 598,18 €

B) Práce a dodávky PSV – pridruženej stavebnej výroby: 225 087,80 €

1. Izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie striech a tepelné izolácie: 16 135,98 €

2. Zdravotechnika a plynovod: 21 065,93 €

3. Vykurovanie, ústredné kúrenie, vykurov. telesá: 40 215,85 €

4. Konštrukcie tesárske, konštrukcie drevostavby: 57 567,49 €

5. Konštrukcie klampiarske a krytiny: 26 425,14 €

6. Konštrukcie stolárske a kovové konštrukcie: 34 961,90 €

7. Podlahy z dlaždíc, podlahy vlysové a povlakové: 16 695,83 €

8. Dokončovacie práce - nátery, maľby a obklady: 12 019,68 €

C) Práce a dodávky – montáže: 41 823,36 €

1. Elektromontáže: 16 276,40 €

2. Montáž doprav. zariadení: 5 880,00 €

3. Montáž oceľových konštrukcií: 19 666,96 €

D) Stavebný dozor: 8 880,00 €

E) Projektová dokumentácia: 11 640,00 €

Celkové náklady stavby: 399 519,96 €

Zhotoviteľ stavby vykonal zazmluvnené práce pre obec dodávateľsky v priebehu mesiacov október až december 2015, bez prestávky v zimnom období.

Celý rozsah vykonaných prác a dodávok uhradila obec z vlastných prostriedkov svojho rozpočtu. Vzhľadom na výsledok kontroly projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 9.3.2016, ktorá konštatovala, že fyzickou kontrolou projektu zamestnancami Riadiaceho orgánu pre ROP neboli zistené nedostatky, bude 95 % celkových nákladov stavby obci refundovaných z prostriedkov EÚ prostredníctvom ROP -1.1-2014/01, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania v súlade s uzatvorenou zmluvou o NFP, t.j. 360 050,00 € a 5 % prostriedkov vo výške 18 950,00 € uhradila obec zo svojho rozpočtu.

Výdavky obce na vyvolané práce a potrebnú dokumentáciu

prevádzky MŠ Huncovce:

1. Uvedenie plynovej kotolne MŠ do prevádzky:

- zhotoviteľ: Plynservis Ján Salaj, Smižany - 546,00 €

2. Tlaková skúška požiarneho vodovodu v objekte MŠ :

- zhotoviteľ: Tatrahasil, s.r.o., Poprad - 30,00 €

3. Odborné stanovisko k dokumentácií VTZ a kontrola na mieste- objekt MŠ:

- zhotoviteľ: E.I.C. Enginiering inspection company s.r.o., Prešov - 102,00 €

3. Odborné prehliadky tlakových zariadení v objekte MŠ, prevádz. poriadok kotolne, prevádz. predpisy TNS, prevádz. denníky :

- Zhotoviteľ: Majoterm s.r.o., Poprad - 693,00 €

4. Školenie a overenie znalosti obsluhy tlakových nádob v objekte MŠ:

- zhotoviteľ: JURTLAK PLUS, Poprad - 60,00 €

5. Energetický certifikát stavby:

- zhotoviteľ: Ing. Jozef Petrík, Kežmarok - 290,00 €

6. Vypracovanie 2 monitorovacích správ a záverečnej správy projektu:

- zhotoviteľ: Ing. Sylvia Slávkovská, Spišská Belá - 5 130,00 €

7. Zabezpečenie verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a dodávateľov jej zariadenia:

- zhotoviteľ: MP Profit , s.r.o. Bratislava - 1 200,00 €

 

Výdavky na vyvolané práce a potrebnú dokumentáciu prevádzky MŠ spolu: 7 591,58 €

Náklady na uvedené práce a dokumentáciu uhradila obec z vlastných prostriedkov rozpočtu obce.

Výdavky obce na nepredvídané práce a dodávky vyvolané

rekonštrukciou objektu MŠ Huncovce

Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o projekt , ktorý z väčšej časti pozostával z rekonštrukcie jestvujúcich stavebných objektov, nebolo možné v projekte postrehnúť všetky potrebné práce a dodávky, resp. nebolo možné presnejšie zistiť ich potrebný rozsah pred zahájením samotnej rekonštrukcie.

Pri rekonštrukcií objektu MŠ stavby sa vyskytli tieto nepredvídané práce a dodávky:

1. Zriadenie mazaniny z betónu s oceľ. výstužou pod vonkajšou terasou v celom rozsahu vrátane debnenia a v miestnosti kuchyne – 3 063,16 €

2. Vybúranie otvorov v murive pre osadenie oceľ. nosnej konštrukcie a inštalačné rozvody

požiar. vodovodu - 469,87 €

3. Zriadenie sprchovacieho kúta s batériou a ostatnou výbavou - 573,32 €

4. Vyrovnanie podláh tepelnou izoláciou – polystyrén v hr. od 2 – 10 cm na celej ploche pôvodnej strechy objektu MŠ - 3 427,55 €

5. Oprava krovu a drevených konštrukcií pôvodnej strechy objektu MŠ a doplnenie SDK podhľadu - 811,85 €

6. Oplechovanie parapetov nového muriva pri balkónoch stavby, zriadenie odvetrania kotolne a odvetrania kanalizácie v konštrukcií strechy - 771,58 €

7. Dodávka 2 ks harmonikových dverí na prízemí a 1 ks dverní so zárubňou - 777,47 €

8. Dodávka keram. dlažby a keram. obkladov v priestoroch 1. NP (98,56 m2), dodávka a montáž keram. obkladov v priestoroch 2. NP ( 23,10 m2 naviac oproti PD) - 1 721,84 €

Výdavky na nepredvídané práce a dodávky spolu: 11 616,64 €

Náklady na tieto uvedené práce a dodávky uhradila obec z vlastných prostriedkov rozpočtu obce.

„Obnova materskej školy v obci Huncovce – zriadenie podkrovia,

zníženie energetickej náročnosti“

Zariadenie a vybavenie objektu MŠ Huncovce:

A) Vnútorné zariadenie objektu MŠ: 82 577,40 €

1. Zariadenie interiéru MŠ detským nábytkom:

- zhotoviteľ : Školl all, s.r.o. , Vysoká nad Kysucou - 23 778,00 €

2. Ostatný nábytok a zariadenie interiéru MŠ:

- zhotoviteľ: KRON s.r.o., Dolné Suroviny 996/1, Senica - 21 835,00 €

3. Výpočtová technika, tabule a projekcia:

- zhotoviteľ: SERVIS PC DOMA – Ing. Slavomír Petruľák, Ľubica - 9 771,50 €

4. Zariadenie kuchyne, práčovne a vybavenie jedálne:

- zhotoviteľ: CoraGastro, s.r.o., Traktorová 1, Poprad - 21 271,20 €

5. Kamerový zabezpečovací systém

- zhotoviteľ: HDS, a.s. Matúškova 7, Dolný Kubín - 5 921,70 €

B) Vonkajšie vybavenie MŠ: 25 186,80 €

1. Vybavenie detského ihriska – vonkajšie prvky a zariadenie

- zhotoviteľ: Intersystém EU, s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča - 25 186,80 €

Celkové náklady vnútorného i vonkajšieho zariadenia MŠ: 107 764,20 €

Z uvedených nákladov na vnútorné i vonkajšie zariadenie objektu MŠ Huncovce bude obci refundovaná čiastka vo výške 78 735,18 €, čo predstavuje 73,06 %.

Zmluvný podiel obce na projekte vo výške 5 % nákladov, t.j. 4 143,96 € ako aj ostatné prostriedky na neoprávnené výdavky vo výške 24 885,06 € boli uhradené z rozpočtu obce.

„Rekonštrukcia a oprava pôvodných priestorov MŠ Huncovce – 1. NP“

Základné údaje o stavbe:

- zodpov. projektant: Ing. Pavol Jurčo, Štefánikova 4445, Poprad

- zhotoviteľ: pracovníci obce, podnikateľské subjekty

- zahájenie prác: november 2015 

- ukončenie prác: august 2016 

Rozsah rekonštrukčných prác a opráv objektu MŠ z prostriedkov obce:

1. Vypracovanie PD na realizáciu stavby „Rekonštrukcia objektu MŠ – časť elektro - 1. NP, kuchyňa“:

- zhotoviteľ: Elektro-Projekt, Ing. Peter Mihók, Kežmarok - 450,0 €

2. Zariadenie elektrickej NN prípojky pre objekt MŠ:

- zhotoviteľ : ELPROMONT TATRY s.r.o., Farská 72, Huncovce - 1 238,42 €

3. Rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov 1. NP objektu MŠ:

- zhotoviteľ: ELPROMONT TATRY s.r.o., Farská 72, Huncovce - 16 949,93 €

4. Výmena keramických obkladov a dlažby v kuchyni , prípravovni a soc. zariadení kuchyne -

137,62 m2 - 1. NP (prístavba objektu) :

- zhotoviteľ: Marek Lorko, Vlkovce - 2 024,12 €

5. Oprava a maľovanie vnútorných omietok stien, stropov - 950 m2, 1. NP - časť šatne, herne, spálne, chodby a soc. zariadenia (prístavba objektu):

- zhotoviteľ: Rudolf Semaňák, Vlkovce - 9 291,00 €

6. Zriadenie LAN siete v objekte MŠ - 1.NP + 2.NP :

- zhotoviteľ: Roman Tomajko -TOPtel, Spišský Štiavnik - 3 109,68 €

7. Oprava rozvodov vody a sanitárnych zariadení - 1. NP (prístavba objektu):

- zhotoviteľ: M-P COM, s.r.o., Poprad - 2 221,58 €

8. Výmena keramických obkladov a dlažby v soc. zariadeniach 1.NP (prístavba objektu):

- zhotoviteľ: - doposiaľ nepotvrdené

9. Oprava a rekonštrukcia olejových soklov - 214 m2, náter rozvodov ÚK - 1. NP - časť šatňa, herňa, spálňa, chodby, (prístavba objektu):

- zhotoviteľ: Rudolf Semaňák, Vlkovce - 2 611,08 €

10. Oprava a maľovanie vnútorných omietok stien, stropov 1. NP - časť šatňa, herňa, spálňa, chodby, soc. zariadenia, vstupu a archívu (pôvodný objekt):

- zhotoviteľ: L.B.T. s.r.o., Spišská Belá - 6 498,12 €

11. Dodávka a montáž zábradlia (pôvodný objekt):

- zhotoviteľ: Barinox s.r.o., Železničná 415, Huncovce - 1 200,00 €

12. Zriadenie a osadenie obložkovej zárubne s drev. výplňou (prechod nadstavby s pôvodným objektom):

- zhotoviteľ: František Haitsch-FAR Nábytok, Jarná 110, Huncovce - 480,00 €

13. Materiál na opravu vnútorných omietok, stien, stropov, soklov, dlažieb, oceľ. zárubne, spojovací materiál, dvere, kľučky, odvetr. mriežky, cement a ostat. v 1. NP MŠ:

- dodávateľ: Stavebniny Tatry, Stavebniny Hiropro, - 3 225,60 €

Rozsah rekonštrukčných prác a opráv objektu 1. NP celkom: 49 299,53 €

Náklady na uvedené rekonštrukčné práce 1. NP objektu MŠ Huncovce boli uhradené z vlastných prostriedkov obce.

Z postu starostu obce vyslovujem aj touto formou poďakovanie vedeniu zhotoviteľa stavby a všetkým jeho zamestnancom za ich vynaložené úsilie a odborný prístup k plneniu úloh na stavbe, za porozumenie a ústretovosť k problémom obce pri rekonštrukcií o obnove objektu našej MŠ.

Srdečne ďakujem tiež všetkým zamestnancom obce i zamestnancom samotnej MŠ za akúkoľvek pomoc poskytnutú mne, ako starostovi obce, pri plnení úloh spojených s realizáciou tohto pomerne náročného projektu.

Vyslovujem týmto poďakovanie aj všetkým rodičom, ktorých detí práve v tomto období navštevujú našu MŠ za ich pochopenie okolností súvisiacich s priebehom stavebných prác a ospravedlňujem sa, ak sme im spôsobili väčšie starosti a či problémy. Samozrejme srdečne ďakujem aj vedeniu Základnej školy v Huncovciach, ktoré nám prichýlilo našich škôlkarov počas priebehu stavebných prác vo svojej budove.

Obdobie posledných mesiacov bolo nielen pre mňa, ale určite aj pre ostatných pracovníkov obce veľmi náročné a vyžiadalo si veľké úsilie a množstvo vynaloženého času. Verím však, že to všetko stálo za to, že získané priestory a vybavenie MŠ budú dlhodobo slúžiť našim najmenším obyvateľom, že sa celým týmto projektom výrazne zlepšili v obci podmienky pre mladé rodiny a že celá naša obec sa týmto posunula o viditeľný krok dopredu.

Všetkým zainteresovaným ešte raz srdečne ďakujem,...

S úctou,

Ing. Jozef Majerčák

starosta obce

Dátum vloženia: 24. 4. 2016 16:02
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2022 13:09
Autor: Ing. Daniel Slezák

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:97
TÝŽDEŇ:812
CELKOM:913612

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia