Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 116
TÝŽDEŇ: 1319
CELKOM: 726896

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obec a jej kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej  území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so  správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.  

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a  o potreby jej obyvateľov.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a  zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú  radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom  obce je starosta.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad  zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj  orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu  organizuje prednosta.  

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, verejné  priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo,  odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské  a školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky,  miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.  

Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon  prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť stavebného poriadku a časti kompetencií v  školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu  služieb a financovanie týchto úloh. Obec dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov  preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov  SR(MV SR), na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami  a ochrany ovzdušia (MŽP SR), na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre  miestne komunikácie a účelové komunikácie (MDPT SR) a na úseku stavebného poriadku (MVRR  SR – KSÚ).